دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: دوره های آموزشی در حال ثبت نام

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۱۷ مورد.
استدلال ورزی نقادانه

استدلال ورزی نقادانه

از ۲۷ تیر ۱۳۹۷ تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷

نقد گفتمانی متن های تاریخ نگارانه

نقد گفتمانی متن های تاریخ نگارانه

از ۱۴ تیر ۱۳۹۷ تا ۱۴ تیر ۱۳۹۷

اساطیر ایرانی و آفرینش ادبی

اساطیر ایرانی و آفرینش ادبی

از ۰۶ شهریور ۱۳۹۷ تا ۲۴ مهر ۱۳۹۷

نقد های پسامدرنیستی به متن های تاریخ نگارانه

نقد های پسامدرنیستی به متن های تاریخ نگارانه

از ۰۴ مرداد ۱۳۹۷ تا ۰۴ مرداد ۱۳۹۷

نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews

نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews

از ۰۴ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۶ مهر ۱۳۹۷