دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۲۸ تا ۳۶ مورد از کل ۵۱ مورد.
ترجمه هم زمان تخصصى ( هم ردیف )

ترجمه هم زمان تخصصى ( هم ردیف )

از ۰۴ آذر ۱۳۹۶ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۶

صرف و نحو کاربردی

صرف و نحو کاربردی

از ۰۴ آذر ۱۳۹۶ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۶

رویکردهای معناشناسی در مطالعات قرآنی

رویکردهای معناشناسی در مطالعات قرآنی

از ۰۴ آذر ۱۳۹۶ تا ۰۴ آذر ۱۳۹۶

مارکس و هایدگر: بحثی درباره اومانیسم

مارکس و هایدگر: بحثی درباره اومانیسم

از ۱۵ آبان ۱۳۹۶ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۶