دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۱ تا ۳۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
#عنوانتاریخآخرین مهلت ثبت نامدسته 
1نگارش مقاله علمی - پژوهشیاز ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۶۰۳ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۹(تنظیم نشده)ثبت نام
2معانی فلسفه در اندیشه یونانیاز ۲۵ دی ۱۳۹۶ تا ۰۲ بهمن ۱۳۹۶۲۵ دی ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
3ترجمه فیلم و سریال از زبان عربى به فارسى و بالعکساز ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ تا ۰۸ اسفند ۱۳۹۶۱۷ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
4تاریخ انگاره تفسیر به رای: رویکرد تاریخی, تطبیقی و تحلیلیاز ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ تا ۰۴ بهمن ۱۳۹۶۰۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
5جنبه‏‌های نمایشی زنان در شاهنامهاز ۰۷ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۸ بهمن ۱۳۹۶۰۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
6اصول مطالعات سکه‌شناختیاز ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۶۰۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
7روش ها و مکاتب تفسیریاز ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷۱۶ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
8روش تحقیق (با رویکرد پژوهش‌های کمی)از ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۶۲۳ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
9کاربست نظریه زمینه ای در تحقیقاز ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۶۱۱ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
10شاهنامه خوانی: شرح و تحلیل داستان رستم و اسفندیاراز ۱۲ دی ۱۳۹۶ تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۶۱۹ دی ۱۳۹۶ | ۱۶:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
11ویرایشِ زبانی (فنّی یا صوری، و نگارشی)، علمی و عملیاز ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
12تحلیل حضور اجتماعی زنان در روایات اسلامیاز ۰۲ بهمن ۱۳۹۶ تا ۰۲ بهمن ۱۳۹۶۰۲ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
13فرایند انجام پژوهش کمیاز ۰۸ بهمن ۱۳۹۶ تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۶۰۸ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
14چند صدایی اخلاقی در دنیای مجازیاز ۰۲ بهمن ۱۳۹۶ تا ۱۶ بهمن ۱۳۹۶۰۲ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
15ریسک فاکتورهای شناختی یادگیری آموزشگاهی؛ دوره اول: پردازش دیداریاز ۳۰ آذر ۱۳۹۶ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۶۳۰ آذر ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
16تحلیل و بررسی چهار رمان آخر فهرست بوکر عربی خوانیاز ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۶۲۴ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
17مدیریت اطلاعات علمی و شخصی (PIM) در فضای کلود (Cloud) و آموزش استفاده از نرم‌افزار Mendeleyاز ۱۲ دی ۱۳۹۶ تا ۱۲ دی ۱۳۹۶۱۲ دی ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
18نظریه پردازی در حوزه مطالعات زنان ( با محوریت فقه زنان از منظر قرآن )از ۱۳ دی ۱۳۹۶ تا ۲۶ دی ۱۳۹۶۱۳ دی ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
19تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره تکمیلی)از ۲۲ آذر ۱۳۹۶ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۶۱۹ آذر ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
20تصحیح نسخه خطیاز ۰۷ دی ۱۳۹۶ تا ۰۷ دی ۱۳۹۶۰۷ دی ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
21شیوه های نگهداری و حفاظت از کتب و اسناد کاغذیاز ۰۷ دی ۱۳۹۶ تا ۰۷ دی ۱۳۹۶۰۷ دی ۱۳۹۶ | ۰۰:۱۲(تنظیم نشده)مشاهده
22رویکرد نوین به آموزش زبان انگلیسی با تاکید بر فرهنگ بومیاز ۰۵ آذر ۱۳۹۶ تا ۰۵ آذر ۱۳۹۶۰۵ آذر ۱۳۹۶ | ۱۶:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
23تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره تکمیلی )از ۰۸ آذر ۱۳۹۶ تا ۱۰ آذر ۱۳۹۶۰۸ آذر ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
24صورتبندی مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی در غرباز ۰۸ آذر ۱۳۹۶ تا ۰۸ آذر ۱۳۹۶۰۸ آذر ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
25نظریه پردازی در حوزه مطالعات زنان ( با محوریت حقوق انسانی زنان از منظر قرآن )از ۰۸ آذر ۱۳۹۶ تا ۰۸ آذر ۱۳۹۶۰۸ آذر ۱۳۹۶ | ۱۴:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
26نقد داستان کارگاه اول : نقد جامعه شناختی رماناز ۰۵ آذر ۱۳۹۶ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۶۰۵ آذر ۱۳۹۶ | ۱۵:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
27شاهنامه و متون پهلویاز ۰۴ آذر ۱۳۹۶ تا ۰۸ آذر ۱۳۹۶۰۴ آذر ۱۳۹۶ | ۱۳:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
28ترجمه هم زمان تخصصى ( هم ردیف )از ۰۴ آذر ۱۳۹۶ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۶۰۴ آذر ۱۳۹۶ | ۱۶:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
29صرف و نحو کاربردیاز ۰۴ آذر ۱۳۹۶ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۶۰۴ آذر ۱۳۹۶ | ۱۲:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
30تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی ) در شهر اصفهاناز ۰۲ آذر ۱۳۹۶ تا ۰۳ آذر ۱۳۹۶۰۳ آذر ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده