دکتر مریم صانع پور

هیآت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس


چند صدایی اخلاقی در دنیای مجازی

چند صدایی اخلاقی در دنیای مجازی

از ۰۸ مهر ۱۳۹۷ تا ۲۲ مهر ۱۳۹۷

تجرد خیال در حکمت متعالیه

تجرد خیال در حکمت متعالیه

از ۰۵ دی ۱۳۹۸ تا ۲۶ دی ۱۳۹۸