دکتر آزیتا افراشی

هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی